MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Quy định pháp luật liên quan

2. Mục tiêu và cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu

II. QUY TRÌNH NGHIỆM THU

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

2. Nghiệm thu công việc xây dựng

3. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng

4. Nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

Phần mềm quản lý chất lượng GXD

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD

2. Ý kiến nhận xét của các đồng nghiệp

3. Kênh video youtube.com/hosochatluong

4. Trang web về nghiệm thu thanh toán

5. Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng GXD

II. CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT VÀ CẤU HÌNH WIN ĐỂ CHẠY PHẦN MỀM

1. Cài đặt phần mềm

2. Kích hoạt phần mềm

2.1. Nhập khoá mềm cho phần mềm

2.2. Khóa cứng.

3. Cấu hình Windows hiển thị đúng ngày tháng trong biên bản

III. GIAO DIỆN PHẦN MỀM, MỞ, LƯU HỒ SƠ VÀ THIẾT LẬP TÙY CHỌN

1. Giao diện phần mềm Quản lý chất lượng GXD

2. Hệ thống các biểu mẫu (các sheet) trong phần mềm

3. Mở file hồ sơ chất lượng mới

4. Lưu file hồ sơ chất lượng

5. Mở file hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

6. Chọn mẫu hồ sơ

7. Các tùy chọn

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

I. QUY TRÌNH LẬP VÀ QUẢN LÝ BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG

Hồ sơ chất lượng công trình rất nhiều, không dùng phần mềm quản lý thì chết!

1. Tùy chọn thành phần tham gia nghiệm thu

2. Lập và quản lý biên bản nghiệm thu vật liệu

3. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc

4. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

5. Nghiệm thu khối lượng công việc thi công

II. SỬ DỤNG MENU QUẢN LÝ HỒ SƠ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG

1. Tổng hợp công việc theo giai đoạn

2. Xuất bảng vật liệu

3. Xuất các danh mục hồ sơ

4. Xuất số liệu ghi nhật ký

5. Xuất bảng theo dõi bê tông

III. TIỆN ÍCH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

1. Tính lại diễn giải khối lượng

2. In hồ sơ

IV. QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỖ TRỢ LẬP BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu công việc

2. Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu vật liệu

3. Chỉnh sửa dữ liệu tần suất lấy mẫu

4. Chỉnh sửa dữ liệu tiêu chuẩn nghiệm thu

V. CHỈNH SỬA BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Mở file hồ sơ mẫu (template)

2. Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu, xử lý khi có sự thay đổi nhân sự

3. Lưu file mẫu đã chỉnh sửa

4. Lưu ý khi chỉnh sửa nội dung biên bản mẫu

5. Sử dụng các tính năng của Excel

CHƯƠNG 4. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài 1: Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu

Bài 2: Lập hồ sơ nghiệm thu các công việc

Bài 3: Thêm thành phần ký biên bản nghiệm thu

Bài 4: Thay đổi cách đánh mã hồ sơ nghiệm thu (mã HSNT)

Bài 5: Tìm kiếm hồ sơ theo ngày, tìm biên bản, thông tin trong hồ sơ nghiệm thu

Bài 6: Quản lý khối lượng nghiệm thu

CHƯƠNG 5. HỎI ĐÁP SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. So sánh giữa giải pháp phần mềm QLCL GXD với sử dụng Merge Mail

2. Phần mềm có chạy trên Excel 2003 được không?

3. Quản lý đồng thời hồ sơ chất lượng nhiều công trình

4. Làm thế nào để sử dụng phần mềm QLCL GXD hiệu quả?

5. Tình huống viết “hồi ký”, khớp hồ sơ

6. Về chỉnh sửa template

7. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…) và theo dõi tình trạng ký hồ sơ

8. Vị trí thi công ghi trong biên bản nghiệm thu

9. Chức danh ở phần “Ký biên bản”

10. Thành phần ký trong Phiếu yêu cầu nghiệm thu

11. Thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu công việc

12. Quản lý lấy mẫu hiện trường và kết quả thí nghiệm

13. Sử dụng các tính năng của Excel

14. Tìm kiếm hồ sơ theo ngày

15. Tính năng chèn lô gô

16. Tính năng bảo mật người dùng

17. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…); theo dõi tình trạng ký hồ sơ

18. Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra?

19. Chỗ mục tra tiểu chuẩn chỉ chèn được 1 tiêu chuẩn?

20. Những biên bản không cần có chủ đầu tư ký thì chỉnh thế nào?

21. Làm thế nào để làm hồ sơ đỡ vất vả

22. Sửa file template xong, chạy phần mềm lên thì báo.

23. Hiển thị các phương pháp kiểm tra tự động theo nội dung kiểm tra.

24. Muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ biện bản.

25. Cơ chế co giãn dòng chứa tiêu chuẩn khi thay đổi bản ghi

26. Tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ.

VII. XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LỖI CÀI VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. Phần mềm có chạy trên Excel 2003 được không?

2. Phần mềm chạy trên Windows và Office 64 bit

3. Lỗi stopped working, lost VBA project

4. Lỗi Run-time error ‘53’

5. Lỗi không đúng đường dẫn cơ sở dữ liệu

6. Kênh video hướng dẫn: http://youtube.com/hosochatluong