Select Page

Author: nguyentheanh

Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT bãi bỏ Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình

Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải. Ngày 28/08/2019 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số...

Read More