Đổi tên đơn vị mới vào các vị trí biên bản liên quan

Với mỗi cột nhóm ký tại sheet Ký biên bản sẽ có tên các đơn vị tham gia nghiệm thu tương ứng, bạn chỉ cần nhập tên các đơn vị đó thì bên biên bản nghiệm thu phần mềm sẽ tự động thay đổi tên đơn vị mới theo nhóm ký bạn chọn.

Thay đổi đơn vị tham gia

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD