cv

Hình 2.1. Sơ đồ nghiệm thu công việc 

2.1. Nghiệm thu nội bộ

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

– Hồ sơ Bản vẽ thiết kế và Biện pháp thi công được phê duyệt;

– Những thay đổi thiết kế được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

– Những tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng;

– Các tài liệu, kết quả thí nghiệm, biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào của đối tượng nghiệm thu;

– Nhật ký thi công;

– Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Nhà thầu thi công.

c. Trình tự nghiệm thu nội bộ

– Kiểm tra đối tượng được nghiệm thu so với Bản vẽ thiết kế và Biện pháp thi công được phê duyệt;

– Kiểm tra các tài liệu liên quan và Tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu;

– Trên cơ sơ đánh giá chất lượng để đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu, viết phiếu yêu cầu mời các bên tham gia nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Khắc phục, sửa lại đạt yêu cầu như Tiêu chuẩn quy định và Bản vẽ thiết kế, Biện pháp thi công được phê duyệt.

2.2.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu

a. Các tài liệu cần thiết

– Biên bản nghiệm thu nội bộ;

– Các tài liệu liên quan.

b. Người ký phiếu yêu cầu

– Nhà thầu thi công;

– Các bên được mời tham gia nghiệm thu ký xác nhận đã nhận phiếu yêu cầu (nếu cần/có).

2.3.  Nghiệm thu công việc

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

– Biên bản nghiệm thu nội bộ;

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu;

– Các tài liệu liên quan (Bản vẽ thiết kế và Biện pháp thi công được phê duyệt,…);

– Nhật ký thi công.

b. Các thành phần tham gia nghiệm thu

– Chủ đầu tư;

– Tư vấn giám sát;

– Nhà thầu thi công;

c. Trình tự nghiệm thu

– Kiểm tra đối tượng được nghiệm thu so với Bản vẽ thiết kế và Biện pháp thi công được phê duyệt;

– Kiểm tra các tài liệu liên quan và Tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu;

– Trên cơ sơ đánh giá chất lượng để đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu, viết phiếu yêu cầu mời các bên tham gia nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Khắc phục, sửa lại đạt yêu cầu như Tiêu chuẩn quy định và Bản vẽ thiết kế, Biện pháp thi công được phê duyệt.

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD