cv

Hình 1.2 – Sơ đồ quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

2.1.  Nghiệm thu nội bộ

a. Các tài liệu liên quan

–       Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận;

–       Nhật ký thi công;

–       Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó;

–       Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

–       Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

–       Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu;

–       Máy móc thiết bị phục vụ công tác kiểm tra (nếu có).

b. Thành phần tham gia nghiệm thu

–       Nhà thầu thi công.

c. Trình tự nghiệm thu

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan;

–       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;

–       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho viết phiếu yêu cầu nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

2.2.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu

a. Các tài liệu cần thiết

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ;

–       Các tài liệu liên quan.

b. Người ký phiếu yêu cầu

–       Nhà thầu thi công;

–       Tư vấn giám sát

–       Ban quản lý xây dựng (nếu cần/có).

2.3.  Nghiệm thu công việc xây dựng

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;

–       Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

–       Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận;

–       Nhật ký thi công;

–       Nhật ký tư vấn giám sát;

–       Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó;

–       Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

–       Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

–       Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu.

b. Các thành phần tham gia nghiệm thu

–       Chủ đầu tư;

–       Tư vấn giám sát;

–       Nhà thầu thi công.

c. Trình tự nghiệm thu công việc

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan;

–       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;

–       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho phép triển khai công việc tiếp theo;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…