Trong quá trình thi công, các công tác bê tông cần lấy mẫu đưa đi thí nghiệm. Chức năng này hỗ trợ đưa các công tác bê tông trong Danh mục nghiệm thu công việc đã có ngày lấy mẫu thí nghiệm thống kê lại một bảng để theo dõi kết quả thí nghiệm R7, R14, R28 của bê tông.

 1

Hình 3.26 – Xuất bảng theo dõi bê tông

Kết quả thu được:

 2

Hình 3.27 – Bảng theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông