Câu hỏi: Tại sao trong biên bản nghiệm thu lại có Chủ đầu tư + Đơn vị Tư vấn giám sát ký. Nếu Chủ đầu tư trực tiếp giám sát thì chỉ có CĐT ký, hoặc CĐT thuê TVGS thì TVGS ký. Nếu như CĐT có đủ năng lực để ký vào biên bản đó thì cần gì thuê TVGS nữa? Và không lẽ CĐT ký hết số biên bản đó sao?

Trả lời:

Vẫn là vấn đề thành phần tham gia nghiệm thu. Theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP hoặc Thông tư số 10/2013/TT-BXD chỉ nêu biên bản nghiệm thu cần 2 thành phần là Tư vấn và Nhà thầu. Một số biểu mẫu biên bản vẫn để có CĐT tham gia. Đối với công trình cụ thể của bạn, sử dụng biểu mẫu không có thành phần CĐT thì có thể chọn lại thành phần ký biên bản hoặc xóa bỏ nội dung này khỏi biểu mẫu.

Bạn xem video dưới và xem thêm bài Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu, xử lý khi có sự thay đổi nhân sự

Bạn xem thêm Bài tập 3: Thêm bớt thành phần ký biên bản tại mục Thực hành bài tập với phần mềm. Tham khảo video về cách thêm thành phần ký biên bản, trường hợp bớt đi bạn làm ngược lại hoặc đơn giản là ẩn các dòng đi.