Select Page

Category: Nhật ký thi công

Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu I. Đặt vấn đề: Trong Biên bản Nghiệm thu công việc xây dựng và Nhật ký thi công ở phần cuối thường có: Phần nhận xét và ý kiến...

Read More

Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động

Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động. Để thêm dòng tại 1 mục trong nhật ký thì thực hiện comment để đánh dấu. Bạn sử dụng Cú pháp: Số dòng mặc định | Tiền tố | Số dòng trắng chèn thêm Ví...

Read More
Loading