Trình bày ý kiến khác trong biên bản nghiệm thu

Trong sheet Danh mục NT vật liệu hoặc sheet Danh mục NT công việc bạn nhập dữ liệu vào các cột ý kiến khác. Ở các biên bản có dòng ý kiến khác sẽ tự động co giãn để hiển thị các nội dung này. Nếu không nhập gì thì phần mềm sẽ để trống ở biên bản như trước. Nếu bạn nhập chữ “Không.” thì sẽ hiển thị chữ không.

Ý kiến khác trong các biên bản nghiệm thu

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD