Mở phần mềm như bình thường sau đó lưu file định dạng *.xltm.

Thao tác với Excel: File/Save As.

Bảng tùy chọn lưu file:

Hình 3.49 – Bảng tùy chọn lưu file

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD