Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ nghiệm thu gồm: Nghiệm thu vật liệu, Nghiệm thu công việc xây dựng và Nghiệm thu giai đoạn.

Thao tác: vào menu Quản lý/ Xuất các danh mục hồ sơ.

 5

Hình 3.23 – Xuất danh mục hồ sơ

–       Các biên bản được liệt kê sang bảng Danh mục hồ sơ nghiệm thusheet Danh mục hồ sơ giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi tình trạng hồ sơ một cách tổng quát.

 6

Hình 3.24 – Danh mục hồ sơ nghiệm thu