Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP về QLCL thi công xây dựng và bảo trì công trình.

(Bạn tải file ở cuối bài hoặc tra online rất là tiện Nghị định số 06 thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP tại đây).

Ngày 26/01/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

– Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

– Nghị định số 06/2021/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Kết cấu của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP gồm 54 điều và 09 Phụ lục như sau:

– Phụ lục I Phân loại công trình theo công năng sử dụng

– Phụ lục II Nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công:

+ Phụ lục IIa Nhật ký thi công xây dựng công trình (theo quy định này áp dụng chức năng Lập nhật ký của phần mềm QLCL GXD được phát huy mạnh)

+ Phụ lục IIb Bản vẽ hoàn công

– Phụ lục III Kế hoạch tổng hợp về an toàn

– Phụ lục IV Báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình:

+ Phụ lục IVa. Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.
+ Phụ lục IVb. Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng.

– Phụ lục V mẫu Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

– Phụ lục VI Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

+ Phụ lục VIa. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
+ Phụ lục VIb. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

– Phụ lục VII Thông báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

– Phụ lục VIII Danh mục công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp

– Phụ lục IX Danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.
Đóng góp vào công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng các Kỹ sư GXD đã bắt tay ngay vào:

1- Nghiên cứu Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để cập nhật ngay phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL GXD)
2- Cập nhật khóa học Lập hồ sơ chất lượng công trình GXD theo các quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
3- Cập nhật các video, tài liệu, chương trình phổ biến nghiệp vụ của GXD theo nội dung của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Theo Điều 53 Xử lý chuyển tiếp:

1. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

2. Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định này thì không tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định này và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để theo dõi.

3. Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Nghị định này.

4. Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực đến khi quy định về phân cấp công trình hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 và Nghị định này được ban hành và có hiệu lực.

Theo Điều 54 Tổ chức thực hiện:

– Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

– Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

Chi tiết Nghị định số 06/2021/NĐ-CP mời bạn tải về và nghiên cứu file gốc đính kèm. Link 1 hoặc Link 2 (trên diễn đàn giaxaydung.vn).