Câu hỏi: Phần mềm QLCL GXD có chạy trên Excel 2003 được không? Tôi dùng Excel 2003 thấy nhiều chỗ không như trong hướng dẫn?

Trả lời:

Phần mềm được thiết kế chạy trên Excel 2007, 2010, 2013 trở lên. Các hướng dẫn sử dụng cũng chụp hình minh họa trên Excel 2010. Chạy trên Excel 2003 sẽ không phát huy được các tính năng của phần mềm. Do đó chúng tôi không khuyến cáo bạn sử dụng phần mềm trên Excel 2003.