gd

Hình 1.3 – Sơ đồ quy trình nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng.

3.1.  Nghiệm thu nội bộ

a. Các tài liệu cần thiết và điều kiện để nghiệm thu

–       Đối tượng thi công đã hoàn thành;

–       Các biên bản nghiệm thu tài liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

–       Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

–       Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

–       Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan;

–       Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

–       Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

–       Bản vẽ hoàn công;

–       Nhật ký thi công, các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Thành phần tham gia nghiệm thu

–       Nhà thầu thi công.

c. Trình tự nghiệm thu

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan;

–       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;

–       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho viết phiếu yêu cầu nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

3.2.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu

a. Các tài liệu cần thiết

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ;

–       Các tài liệu liên quan.

b. Người ký phiếu yêu cầu:

–       Nhà thầu thi công;

–       Tư vấn giám sát;

–       Ban quản lý xây dựng (nếu cần/có).

3.3.  Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng

a. Các tài liệu và điều kiện cần thiết trước khi nghiệm thu

–       Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;

–       Các tài liệu như đã nêu ở nghiệm thu nội bộ, có danh mục kèm theo.

b. Thành phần tham gia nghiệm thu

–       Chủ đầu tư;

–       Tư vấn giám sát;

–       Nhà thầu thi công;

–       Cơ quan quản lý nhà nước (nếu cần/có).

c. Quy trình nghiệm thu

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu.

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan.

–       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan.

–       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho phép triển khai bộ phận, giai đoạn tiếp theo;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…