MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

1. Các văn bản quy định. 

2. Giải thích từ ngữ liên quan.

2.1. Hợp đồng xây dựng.

2.2. Phụ lục của hợp đồng xây dựng. 

2.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2.4. Tạm ứng hợp đồng xây dựng. 

2.5. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. 

2.6. Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng. 

2.7. Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành. 

2.8. Phát sinh trong hợp đồng. 

2.9. Phát sinh ngoài hợp đồng. 

2.10. Quyết toán hợp đồng. 

2.11. Quyết toán vốn đầu tư. 

3. Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng. 

3.1. Hợp đồng trọn gói 

3.2. Hợp đồng đơn giá cố định. 

3.3. Hợp đồng đơn giá điều chỉnh. 

3.4. Hợp đồng theo thời gian. 

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH   

1. Nguyên tắc thanh toán. 

1.1. Đối với hợp đồng trọn gói 

1.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định. 

1.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 

1.4. Đối với hợp đồng theo thời gian. 

1.5. Đối với hợp đồng theo đơn giá kết hợp.

1.6. Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. 

2. Nội dung hồ sơ thanh toán. 

3. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá. 

3.1. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định. 

3.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

4. Giới thiệu Phụ lục 08b và cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục.

4.1. Phụ lục 08b – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

4.2. Cách ghi phần diễn giải trong phụ lục

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

I. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Cài đặt phần mềm.

2. Kích hoạt Quyết toán GXD.

2.1. Nhập khoá mềm cho phần mềm.

2.2. Khóa cứng.

3. Khởi động phần mềm.

II. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Giao diện phần mềm trên Excel 2016.

2. Lưu hồ sơ thanh quyết toán.

3. Mở hồ sơ thanh quyết toán đã lưu.

4. Chọn cơ sở dữ liệu.

5. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD.

5.1. Thẻ tùy chọn Chung.

5.2. Thẻ tùy chọn Thanh toán.

5.3. Thẻ tùy chọn Bảng đơn giá chi tiết

5.4. Thẻ tùy chọn Tiện ích.

6. Cấu hình để chạy Quyết toán GXD tối ưu.

6.1. Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu

6.2. Cấu hình Excel.

III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN.

1. Các menu hiển thị trên Ribbon Quyết toán GXD.

1.1. Menu Hồ sơ. 

1.2. Menu Hợp đồng.

1.3. Menu Thanh toán.

1.4. Menu Quyết toán.

1.5. Menu Tiện ích.

1.6. Menu Dữ liệu

1.7.  Menu Trợ giúp

1.8. Menu Chuột phải. 

1.9. Các tiện ích hiển thị trên Ribbon.

CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THANH QUYẾT TOÁN THƯỜNG GẶP.

I. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Bài tập ví dụ 1.

2. Bài tập ví dụ 2.

3. Bài tập ví dụ 3