Nhiều khi do tiến độ công việc gấp, chưa thu xếp để ghi nhật ký công việc ra số nhật ký, bạn có thể lưu trữ số liệu vào trong file hồ sơ phần mềm. Khi bố trí được thời gian bạn có thể sử dụng lệnh này để xuất các số liệu và ghi nhật ký.

 7

Hình 3.25a – Xuất số liệu ghi nhật ký

Khi bấm lệnh Xuất số liệu ghi nhật ký, các số liệu sẽ được xuất sang sheet ND Nhật ký, bạn bấm nút Spin trong sheet này để thay đổi các nội dung.

 8

Hình 3.25b – Sheet nội dung nhật ký