vl

Hình 1.1- Sơ đồ quy trình nghiệm thu vật liệu

1.1.  Biên bản lấy mẫu vật liệu

a. Các tài liệu cần thiết trước khi lấy mẫu

–       Phiếu nhập kho, xuất kho (hoặc biên bản giao nhận hàng hóa);

–       Chứng chỉ chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nhà cung cấp/sản xuất).

b. Thành phần tham gia lấy mẫu

–       Chủ đầu tư;

–       Tư vấn giám sát;

–       Nhà thầu thi công;

–       Nhà cung cấp (nếu cần);

–       Đơn vị thí nghiệm (nếu cần).

c. Quy cách lấy mẫu

 Dựa theo các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành đối với từng loại công việc để lấy mẫu (bao nhiêu khối lượng lấy 1 tổ mẫu, 1 tổ mẫu bao nhiêu mẫu, kích thước mẫu…).

1.2.  Nghiệm thu nội bộ

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

–       Biên bản lấy mẫu vật liệu và các tài liệu liên quan;

–       Kết quả thí nghiệm mẫu vật liệu: Đạt, khớp với các tài liệu liên quan (mác, chủng loại, nhà cung cấp, số lô, …).

b. Thành phần tham gia nghiệm thu

–       Nhà thầu thi công.

c. Trình tự nghiệm thu nội bộ

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan (phiếu nhập kho, xuất kho, số lô, biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm mẫu;

–       Đối chiếu các kết quả kiểm tra với các tài liệu thiết kế được duyệt các yêu cầu của các tiêu chuẩn, qui phạm kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng;

–       Trên cơ sơ đánh giá chất lượng để đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu, cho viết phiếu yêu cầu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Khắc phục hoặc đưa các đối tượng không đạt ra khỏi công trường.

1.3.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu

a. Các tài liệu cần thiết

–       Biên bản lấy mẫu vật liệu;

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ;

–       Các tài liệu liên quan.

b. Người ký phiếu yêu cầu

–       Nhà thầu thi công;

–       Ban quản lý xây dựng (nếu cần/có).

1.4.  Nghiệm thu vật liệu, thiết bị chế tạo sẵn trước khi sử dụng

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

–       Biên bản lấy mẫu vật liệu;

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ;

–       Phiếu yêu cầu nghiệm thu;

–       Các tài liệu liên quan;

–       Nhật ký thi công.

b. Các thành phần tham gia nghiệm thu

–       Chủ đầu tư;

–       Tư vấn giám sát;

–       Nhà thầu thi công;

–       Nhà cung cấp (nếu cần);

–       Đơn vị thí nghiệm (nếu cần).

c. Trình tự nghiệm thu

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan (phiếu nhập kho, xuất kho, số lô, biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm mẫu;

–       Đối chiếu các kết quả kiểm tra với các tài liệu thiết kế được duyệt các yêu cầu của các tiêu chuẩn, qui phạm kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng;

–       Trên cơ sơ đánh giá chất lượng để đưa ra kết luận;

+ Đồng ý nghiệm thu

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu khắc phục hoặc đưa các đối tượng không đạt ra khỏi công trường (trước thời gian nào).