Trong quá trình thi công công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước nghiệm thu sau:

–       Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, nhân lực, phòng thí nghiệm, sản phẩm chế tạo sẵn sẽ được đưa vào sử dụng trong công trình.

–       Nghiệm thu từng công việc xây dựng;

–       Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

–       Nghiệm thu hoàn thành một số hạng mục hoặc toàn bộ công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.

   Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu là đại diện Nhà thầu, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và một số bên được mời (nếu có). Ngoài Nhà thầu và Tư vấn giám sát, những người cần thiết tham gia sẽ được mời theo yêu cầu của Chủ đầu tư theo từng giai đoạn nghiệm thu.

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD