Câu hỏi: Có khi đơn vị thi công nghiệm thu nội bộ xong thì yêu cầu đơn vị giám sát hoặc chủ đầu từ nghiệm thu công việc, tại sao phiếu yêu cầu nghiệm thu lại có đơn vị TVGS ký được ?

Trả lời:

Trong thực tế có nhiều mẫu khác nhau, có mẫu chỉ có tên nhà thầu, có mẫu yêu cầu có ghi TVGS ký nhận khi nhận được phiếu yêu cầu. Biểu mẫu của bạn không có thì bạn chủ động điều chỉnh hoặc xóa nội dung đó hoặc chỉnh lại mẫu template của phần mềm. Bạn có thể tùy biến biểu mẫu của phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của mình. Chỉnh 1 lần và sử dụng lại nhiều lần.

Bạn xem video dưới và xem thêm bài Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu, xử lý khi có sự thay đổi nhân sự

Bạn xem thêm Bài tập 3: Thêm bớt thành phần ký biên bản tại mục Thực hành bài tập với phần mềm.