1

Hình 3.20a –Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Sau khi có Danh mục nghiệm thu công việc, thực hiện lệnh này sẽ đưa toàn bộ các công việc có trong giai đoạn sang bảng Khối lượng giai đoạn phục vụ quản lý khối lượng nghiệm thu.

 2

Hình 3.20b –Tổng hợp công việc theo giai đoạn