Các biểu mẫu biên bản nghiệm thu do chủ đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng. Các biểu mẫu phải phù hợp với đề cương giám sát (đã được chủ đầu tư phê duyệt) của nhà thầu tư vấn giám sát.

Do đó, mỗi công trình khác nhau sẽ có sự thay đổi ở một vài chi tiết trong các biểu mẫu biên bản.Bạncó thể chỉnh sửa lại biên bản có sẵn của phần mềm cho phù hợp.

Có 2 lựa chọn để sửa:

Sửa file template: Nếu ta dùng một mẫu chung cho những công trình, gói thầu khác nhau thì chỉ cần sửa 1 lần, rồi khi mở phần mềm lên là có sẵn mẫu dùng chung cho các công trình đó. Ví dụ: Trình bày 1 mẫu chung cho các gói thầu trong 1 dự án đầu tư xây dựng công trình.

Lưu file rồi sửa mẫu biên bản: Mở phần mềm lên, lưu 1 file hồ sơ cho 1 công trình. Sau đó chỉnh sửa mẫu trong file đó. Cách này dùng khi ta dùng các mẫu khác nhau cho những công trình khác nhau của các Chủ đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, kể cả bạn chỉnh sửa file này rồi, thì bạn cũng có thể dùng lệnh chọn mẫu trên menu Hồ sơ để mặc định tạo các mẫu hồ sơ mới theo file này.

Mở file hồ sơ mẫu (template)

Cách 1: Tạo file mẫu luôn từ 1 file mới

Bước 1. Mở phần mềm QLCL GXD

Bước 2. Thực hiện chỉnh các thông tin trong biểu mẫu phù hợp (theo mẫu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc Nhà thầu đưa ra) vào file đang mở

Bước 3. Lưu file đó lại, sau đó chọn luôn file đó làm mẫu bằng cách: trên menu Hồ sơ chọn lệnh Chọn mẫu hồ sơ rồi trỏ đến file đã lưu. Từ nay cứ mở phần mềm sẽ lấy file đó làm mẫu tạo 1 hồ sơ QLCL mới.

Cách 2: Chỉnh sửa từ file template của phần mềm

Bước 1. Sao lưu file QLCL Congtrinh.xltm thư mục C:\QLCL GXD\Temp

Bước 2. Quay lại thư mục C: \QLCL GXD\Temp, nhấn chuột phải vào file QLCL Congtrinh.xltm và chọn Open trong menu hiện ra để mở file.

Bước 3. Tiến hành chỉnh các thông tin trong biểu mẫu phù hợp với công trình (theo mẫu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc Nhà thầu đưa ra).

Lưu ý:

Không mở bằng kích đúp chuột vì file template khi kích đúp chuột sẽ mặc định là tạo file mới (tương đương chọn New ở menu hiện ra).

Các bạn không nên mở phần mềm trong quá trình sửa file template.

Chú ý không xóa một số vị trí được đặt tên (Name) trong các sheet Excel là chỗ để phần mềm QLCL GXD đổ các thông tin.

Hình 3.46- Thư mục chứa file Template

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD