4.1.  Nhập/chỉnh sửa mã hiệu và tên bộ phận/giai đoạn nghiệm thu

Nếu trong Danh mục nghiệm thu công việc, bạn đã sử dụng cách nhập GD để phân chia giai đoạn thi công, khi sang Danh mục nghiệm thu giai đoạn, phần mềm đã tự động đưa Mã hiệu hồ sơ nghiệm thu giai đoạn và tên giai đoạn đã nhập sang trong sheet Danh muc NT Giai doan.

(Xem trong hình 3.12)

4.2.  Nhập/tra tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

Tương tự như trong danh mục nghiệm thu vật liệu và nghiệm thu công việc, bạn có thể tra tiêu chuẩn sử dụng cho biên bản nghiệm thu giai đoạn đang lập bằng cách chọn chuột phải hoặc gõ trực tiếp từ khóa để tra cứu

(Xem trong hình 3.12)

4.3.  Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

Bạn cần nhập thông tin về thời gian nghiệm thu bao gồm:

–       Thời gian nghiệm thu nội bộ

–       Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

–       Thời gian nghiệm thu công việc

Minh họa trong hình sau:

5

Hình 3.12 – Lập hồ sơ nghiệm thu bộ phận, giai đoạn