Tùy chọn thành phần tham gia nghiệm thu

Nhập thông tin người đại diện các bên tham gia dự án

Sau khi nhập thông tin dự án, công trình, hạng mục, gói thầu, hợp đồng và địa điểm xây dựng trong sheet Thông tin, ta tiến hành nhập thông tin về những đại diện của các bên tham gia nghiệm thu chất lượng bao gồm họ tên và chức vụ, những đại diện chính của các bên:

Chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn giám sát

Đơn vị thi công

Đơn vị thiết kế

Minh họa thông tin đại diện chủ đầu tư

Lựa chọn cá nhân tham gia ký biên bản nghiệm thu

Khi lập biên bản nghiệm thu, tùy vào nhóm biên bản nghiệm thu các bên sẽ quy định gồm những thành phần tham gia ký kết và người đại diện.

Ta có thể lựa chọn thành phần tham gia ký biên bản theo đúng quy định thực tế bằng cách lựa chọn đại diện đơn vị tham gia trong sheet Ký biên bản:

Lựa chọn đơn vị tham gia ký nghiệm thu

Lựa chọn cá nhân đại diện của đơn vị tham gia

Lựa chọn cá nhân đại diện

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi lượng người tham gia kí BBNT, sau khi đã thêm các cá nhân đại diên, bạn chọn nút cập nhật thì các thông tin mới sẽ được đưa vào các nhóm biên bản tương ứng.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD