Một bạn học viên của GXD hỏi: Chỗ nào quy định Chỉ huy trưởng ký Nhật ký công trường? Nhân thể xin giải đáp để bạn đọc quan tâm nắm bắt luôn.

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 10. Nhật ký thi công xây dựng công trình

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
2. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.
3. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:
a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);
d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.
4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Rút ra

Như vậy Thông tư của Bộ Xây dựng không có quy định về ai ký Nhật ký. Quy định như vậy là giao cho Nhà thầu chủ động. Vì Nhật ký công trường do nhà thầu lập, đây là công cụ quản lý thi công của Nhà thầu.

Hiểu thêm: Thực tế cán bộ kỹ thuật vẫn thực hiện lập và ký nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu công việc. Không cần đến tầm Chỉ huy trưởng phải ký cái nhật ký. Và nếu Chỉ huy trưởng lập và ký nhật ký thi công thì cũng chẳng sai, nhưng như vậy thì lại có thể mâu thuẫn với bộ máy năng lực được trình bày trong Hồ sơ dự thầu.

Chia sẻ kinh nghiệm

Thực hiện khoản 2 nói trên, ở dự án Chủ đầu tư và Nhà thầu làm việc chuyên nghiệp và bài bản thì có thỏa thuận phân định cụ thể.

Bản phân công ký Hồ sơ chất lượng và Nhật ký thi công

Bản phân công ký Hồ sơ chất lượng và Nhật ký thi công

Có ý kiến cho rằng Chủ đầu tư quản lý chặt chẽ thì yêu cầu Giám sát ký xác nhận từng ngày. Tuy nhiên, đây cũng là cách làm cũ và tư duy cũ. Thực tế cho thấy với cách làm này không nâng cao được chất lượng công trình, vẫn là bắt buộc phải làm để hoàn thiện hồ sơ cho đầy đủ. Cần giác ngộ để Nhà thầu và các bên nhận thức rằng Nhật ký thi công (Nhật ký công trường) là công cụ quản lý xây dựng, quản lý công trường, là kho vàng thông tin, là bùa hộ mệnh cho Nhà thầu khi lỡ có xảy ra sự cố. Để việt lập và quản lý Nhật ký thi công trở thành tự giác và cần thiết, có như vậy chất lượng công trình, việc quản lý xây dựng mới được nâng cao.

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD được chú trọng phát triển chức năng: Lập hồ sơ chất lượng -> đưa thông tin vào Nhật ký thi công tự động, đầy đủ và thống nhất với biên bản nghiệm thu.

Các làm việc thời đại công nghệ khác phải khác với trước, đứng yên là tụt hậu. Hãy đầu tư ngay phần mềm QLCL GXD để ứng dụng cho công việc tiến bộ. Liên hệ Ms Thu An 0974 889 500.

Bạn đọc tải Thông tư số 26/2016/TT-BXD trên diễn đàn hoặc trên MediaFire.