Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD về nhật ký thi công xây dựng và các quy định khác có liên quan thì nhật ký thi công xây dựng công trình do Nhà thầu lập theo hình thức, nội dung theo thỏa thuận, thống nhất với Chủ đầu tư?

Theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định nhà thầu thi công phải lập nhật ký thi công xây dựng nhưng không quy định bắt buộc lập bằng hình thức sổ nhật ký. Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD. Tuy nhiên, nội dung nhật ký thi công xây dựng phải bao gồm các thông tin chủ yếu theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD. (văn bản số 541/BXD-KTXD ngày 22/03/2019 gửi Văn phòng chính phủ).

Quy định tại Điều 10 Nhật ký thi công xây dựng công trình của Thông tư số 26/2016/TT-BXD về nhật ký thi công xây dựng như sau:

“1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

2. Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

3. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.”.