Điều 10 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về Nhật ký thi công xây dựng công trình như sau:

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

2. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

3. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:
a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);
d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

 

Như vậy:

  • Theo Khoản 2, nếu Chủ đầu tư + Nhà thầu nắm bắt, chú trọng thỏa thuận trước về hình thức Nhật ký thì khi thực hiện sẽ rất có lợi và đúng quy định của pháp luật.
  • Theo Khoản 3, biết quy định về Nhật ký thi công chỉ yêu cầu nội dung tối thiểu như vậy, kết hợp với kinh nghiệm quản lý xây dựng của mình, 2 bên A-B đưa ra các nội dung sao cho đủ theo quy định mà đáp ứng nhu cầu quản lý của mình thì là tốt nhất.
  • Các kỹ sư lập trình Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD) đã nghiên cứu phát triển phần mềm đáp ứng đúng các quy định về nhật ký thi công. Bạn yên tâm sử dụng nhé. LH Ms Thu An 0974 889 500.