Xử lý ngày gián đoạn trong nhật ký thi công

Mặc định nếu nhập vào sheet Danh mục NT công việc là thi công 7 ngày thì phần mềm QLCL GXD sẽ mặc định sẽ in dữ liệu Nhật ký 7 ngày đó. Nhưng thực tế nếu có 2 ngày gián đoạn không làm do mưa. Ngày mưa toàn công trình Nghỉ, phần mềm đổ dữ liệu Nghỉ.

Ngoài ra, nếu người dùng có thêm thông tin Ghi chú. Thì Nhật ký sẽ hiển thị cả Ký do cùng với ngày/tháng/năm, ngày thứ mấy, trạng thái Nghỉ.

Đăng ký mua phần mềm QLCL GXD 9.0 ở trang gxd.vn

Ghi chú Nhật ký ngày nghỉ
Mẫu nhật ký công trình

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn