Mẫu khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán theo Thông tư Nghị định nào?

Tôi mới dùng khóa cứng Quyết toán GXD của Công ty Giá Xây Dựng. Tôi thấy mẫu khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán gồm cả phần ”Phần công việc không có tên trong hợp đồng”. Cho tôi hỏi mẫu đó có đúng không khi in kẹp vào thanh toán? Nếu có thì theo thông tư nghị định nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 08/2016/TT-BXD như sau:

b) Hồ sơ thanh toán:

Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm:

– Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng kèm theo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03.a kèm theo).

– Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng kèm theo Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo).

– Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư – phụ lục số 05 kèm theo.

– Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.”

Và nghiên cứu từ Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Thông tư số 07/2016/TT-BXD về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng.

Nhà nước hướng dẫn và chỉ quy định cần các thông tin như vậy trong hồ sơ thanh toán. Không nói bảng khối lượng hoàn thành phải trình bày như nào.

Nên Biểu mẫu khối lượng hoàn thành (sheet KL hoan thanh) do GXD nghiên cứu, sáng tác ra và thuộc bản quyền của GXD. Biểu mẫu trình bày khối lượng hoàn thành được nghiên cứu cải tiến, sửa đổi qua nhiều phiên bản Quyết toán GXD. Cách quản lý Khối lượng của công việc có tên trong hợp đồng và Khối lượng không có tên trong hợp đồng như của GXD là gọn gàng và hợp lý.

Lệnh Tạo giai đoạn thanh toán sẽ tự động tạo bảng khối lượng hoàn thành. Các công việc theo biểu giá hợp đồng sẽ đưa sang bảng khối lượng. Các công việc chưa có trong hợp đồng bạn sẽ tra mã và nhập vào tương ứng. Bạn có thể tra mã cho các công việc để chiết tính đơn giá trong/ngoài hợp đồng. Khi đó tương ứng phần mềm sẽ đánh T (trong), N (ngoài) để phân loại tự động.

lệnh tạo giai đoạn thanh toán tự động tạo bảng khối lượng hoàn thành
lệnh tạo giai đoạn thanh toán tự động tạo bảng khối lượng hoàn thành

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn