I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

1.  Các văn bản quy định

A. Các văn bản hiện hành

–     Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–     Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

–     Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

–     Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

–  Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

–  Nghị định số 11/2020/NĐ-CP Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (có biểu mẫu 08b thanh toán khối lượng hoàn thành).

–  Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

–  Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

B. Các văn bản trước đây

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–     Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

–     Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/07/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

–     Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất .đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

–     Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

–     Quyết định số 282/QĐ – KBNN ngày 20/04/2012 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước về hướng dẫn phương pháp lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

–     Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

–     Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

TRỞ LẠI MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN GXD