Hệ thống các biểu mẫu (các sheet) trong phần mềm

Các bảng thông tin, danh mục hồ sơ và thành phần ký biên bản

Sheet thông tin là nơi nhập thông tin của dự án công trình xây dựng, thông tin về các đơn vị, cá nhân tham gia công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hình 1.15 – Sheet thông tin

Sheet ký biên bản là nơi lựa chọn các thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu trong mỗi loại, nhóm biên bản, bao gồm:

Các biên bản lấy mẫu vật liệu

Các biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu, công việc hoặc giai đoạn

Các biên bản yêu cầu nghiệm thu vật liệu, công việc hoặc giai đoạn

Các biên bản nghiệm thu vật liệu, công việc hoặc giai đoạn A-B

Hình 1.16 – Sheet Ký biên bản

Sheet danh mục hồ sơ dùng để theo dõi và quản lý hồ sơ, tập hợp những hồ sơ nghiệm thu đã lập.

Hình 1.17 – Sheet Danh mục hồ sơ

Nhóm biểu mẫu nghiệm thu vật liệu

Lấy mẫu VL: Biên bản lấy mẫu vật liệu đầu vào tại hiện trường.

NT nội bộ vật liệu: Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu.

YCNT vật liệu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu.

NT vật liệu: Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu.

Vật liệu nhập về: Dữ liệu về vật liệu từ danh mục nghiệm thu vật liệu được xuất sang đây để phân tích và tổng hợp tùy theo ý người dùng.

Hình 1.18 – Nhóm sheet nghiệm thu vật liệu

Nhóm biểu mẫu nghiệm thu công việc

LMTN: Lấy mẫu thí nghiệm hiện trường.

Phiếu kiểm tra: Mẫu biên bản kiểm tra công tác tại hiện trường.

NT nội bộ công việc: Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ công việc.

YCNT công việc: Mẫu yêu cầu nghiệm thu công việc .

NT công việc: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc.

Hình 1.19– Nhóm sheet nghiệm thu công việc

Nhóm biểu mẫu nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

NT nội bộ giai đoạn: Mẫu nghiệm thu nội bộ giai đoạn, hạng mục .

YCNT giai đoạn: Mẫu yêu cầu nghiệm thu giai đoạn, hạng mục.

NT giai đoạn: Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn, hạng mục.

Hình 1.20 – Nhóm sheet nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

Nhóm biểu mẫu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Nhóm biểu mẫu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gồm:

Nghiệm thu nội bộ hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng

Yêu cầu nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng

Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình đưa vào sử dụng

Hình 1.21 – Nhóm sheet nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Bảng diễn giải khối lượng hoàn thành giai đoạn

Bảng diễn giải khối lượng hoàn thành giai đoạn phục vụ quản lý nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

C:\Users\Vinh\AppData\Local\Temp\SNAGHTML8eb8617.PNG

Hình 1.22 – Sheet nghiệm thu khối lượng

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD