Menu Ribbon Quản lý chất lượng

Menu Ribbon của phần mềm QLCL GXD tích hợp vào Excel gồm các nút lệnh, các menu con và các nút tích điều khiển như sau:

 

Menu Hồ sơ

Menu Hồ sơ gồm các lệnh như trong hình và mô tả ở trong bảng dưới đây.

Hình 1.9 – Menu Hồ sơ

STT

TÊN LỆNH

CHỨC NĂNG

1

Tạo hồ sơ

Tạo một file hồ sơ chất lượng mới

2

Tạo dự án mới

Sẽ tạo ra đủ bộ file Hồ sơ chất lượng

3

Mở hồ sơ

Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

4

Lưu file quản lý chất lượng

Lưu lại định dạng file .xlsm

5

Lựa chọn cơ sở dữ liệu

Chọn cơ sở dữ liệu tra cứu mã công việc

6

Thiết lập các tùy chọn

Quy định các thông số cho phần mềm chạy theo các ngữ cảnh khác nhau

7

Chọn mẫu hồ sơ

Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm, bạn có thể tạo ra bộ sưu tập mẫu

 

Menu Quản lý

Menu Quản lý gồm các lệnh quản lý hồ sơ như xuất bảng tổng hợp công việc theo giai đoạn, xuất danh mục hồ sơ, xuất số liệu ghi ký và theo dõi bê tông.

Hình 1.10 – Menu Quản lý

STT

TÊN LỆNH

CHỨC NĂNG

1

Xuất bảng khối lượng công việc

Đưa tất cả công việc từ sheet Danh mục NT công việc sang sheet khối lượng để nhập khối lượng đã nghiệm thu

2

Xuất khối lượng thanh quyết toán

Đưa tất cả công việc từ sheet Danh mục NT công việc hoặc Biểu giá hợp đồng sang sheet Tổng hợp KL để quản lý khối lượng thanh quyết toán

3

Xuất bảng vật liệu nhập về

Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu

4

Xuất danh mục hồ sơ

Dùng để tổng hợp tất cả các danh mục hồ sơ của cả công trình

5

Xuất danh mục nghiệm thu giai đoạn

Đưa tất cả các hạng mục và giai đoạn từ sheet Danh mục NT công việc sang sheet Danh mục NT giai đoạn

6

Xuất kết quả thí nghiệm công việc

Lệnh này cho phép bạn xuất bảng lấy mẫu, theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28

7

Xuất dữ liệu nhân lực, máy móc và thiết bị

Dữ liệu nhân lực (ở cột tổng công và cột nhân lực) và máy thi công ở cột tài nguyên trong sheet Danh mục NT công việc sẽ xuất ra 2 sheet Danh mục nhân lực và Danh mục máy

8

Xuất bảng tổng hợp vật tư

Đưa tất cả các vật liệu từ sheet Danh mục NT vật liệu sang sheet Tổng hợp vật tư để quản lý và theo dõi từng loại vật liệu

9

Xem đơn giá chi tiết

Kiểm tra các DM, đơn giá

10

Sắp xếp thứ tự danh mục vật liệu

Hỗ trợ người dùng sắp xếp các công việc theo thứ tự ngày mà người sử dụng lựa chọn

11

Sắp xếp thứ tự danh mục công việc

Hỗ trợ người dùng sắp xếp các công việc theo thứ tự ngày mà người sử dụng lựa chọn

12

Đánh mã lại hồ sơ nghiệm thu

Đánh mã lại hồ sơ nghiệm thu các công việc theo thứ tự

13

Hiện/ẩn chi tiết dữ liệu VL/CV

Làm cho sheet Danh mục NT CV/VL trở nên ngắn gọn, dễ quản lý

14

Kiểm tra ngày giờ trùng trong danh mục

Giúp người dùng dễ dàng phát hiện ra lỗi nhập sai thông tin ngày, giờ

15

Thay đổi đường dẫn thư mục dữ liệu

Giúp người dùng dễ dàng quản lý file theo ý của mình

 

Menu Tiện ích

C:\Users\thean\AppData\Local\Temp\SNAGHTML44f76e0.PNG

Hình 1.11 – Menu Tiện ích

STT

TÊN LỆNH

CHỨC NĂNG

1

Tài liệu dự án

Quản lý, tìm kiếm, tải file hồ sơ, các biểu mẫu…

2

In hồ sơ nghiệm thu

Tính năng này cho phép bạn in liên hoàn, giúp bạn in ấn hồ sơ nhanh chóng với nhiều lựa chọn

3

In nhật ký thi công

Hỗ trợ in nhật ký thi công

4

In các bảng tính khác

Hỗ trợ in các bảng biểu khác

5

Tính lại diễn giải khối lượng

Tính năng này hỗ trợ bạn trong phần quản lý khối lượng, chỉ áp dụng trong sheet Khối lượng

6

Tra lại biểu giá hợp đồng

Tra lại đơn giá các công việc ở biểu giá hợp đồng để đưa sang sheet Danh mục NT cong việc

7

Thêm dữ liệu vật liệu

Đưa thêm những dữ liệu liên quan đến việc nghiệm thu vật liệu đầu vào chưa có trong phần mềm QLCL GXD

8

Thêm dữ liệu công việc

Đưa thêm những dữ liệu liên quan đến việc nghiệm thu công việc xây dựng chưa có trong phần mềm QLCL GXD

9

Đọc dữ liệu từ tệp tin Excel

Đọc dữ liệu theo các cột tương ứng từ Excel vào phần mềm

10

Nối lại bảng tiêu chuẩn

Tính năng hỗ trợ kết nối bảng tiêu chuẩn với các sheet Danh mục NT công việc.

11

Thêm nhanh nhóm tiêu chuẩn

Tra, đọc, thêm, xóa nhanh tiêu chuẩn cho các công việc

12

Thêm ảnh cho công việc

Tính năng này hỗ trợ khi Tùy chọn thêm ảnh cho công việc, sử dụng trong sheet Danh mục BBNT công việc

13

Quản lý bảng tính

Hỗ trợ người dùng thay đổi, di chuyển, quản lý các sheet có trong file

14

Quản lý nội dung nhật ký

Hỗ trợ người sử dụng quản lý, ghi chép, sao chép các nội dung trong việc ghi nhật ký

15

Quản lý tài liệu

Quản lý tất cả các file thông tin dữ liệu cần thiết dùng trong dự án

16

Thư viện tham khảo

Xem thư mục hoặc mở file tham khảo

17

Danh sách #NAME trong bảng tính

Xem bảng các NAME và vị trí gốc trên file mẫu

18

Chạy lại công thức dạng văn bản

Quản lý các liên kết công thức

 

Menu Trợ giúp

Gồm các lệnh về hướng dẫn sử dụng, thông tin trợ giúp, phiên bản…

Hình 1.12 – Menu Trợ giúp

 

Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản

Chạy phần mềm trên Excel 2007 trở lên bạn sẽ thấy các nút này (Excel 2003 không hỗ trợ) để ẩn/hiện các nhóm sheet chứa biên bản hồ sơ chất lượng:

Hình 1.13 – Các nút tích quản lý ẩn/hiện sheet

Hồ sơ chất lượng: Kích vào sẽ hiện/ẩn toàn bộ hồ sơ chất lượng.

Hồ sơ nghiệm thu: Ẩn/hiện các mục quản lý hồ sơ nghiệm thu theo nhóm biên bản.

Hồ sơ khác: Ẩn hiện các mục quản lý nhóm biên bản khác.

Nghiệm thu vật liệu: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu vật liệu gồm 6 sheet: Danh mục nghiệm thu vật liệu; Lấy mẫu vật liệu; Nghiệm thu nội bộ vật liệu; Yêu cầu nghiệm thu vật liệu; Nghiệm thu vật liệu và vật liệu nhập về.

Nghiệm thu công việc: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu công việc gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu công việc; Lấy mẫu thí nghiệm hiện trường (áp dụng cho công việc đắp đất, bê tông, các công việc có sử dụng vữa); Nghiệm thu nội bộ công việc; Yêu cầu nghiệm thu công việc và Nghiệm thu công việc.

Nghiệm thu giai đoạn: Tùy chọn ẩn hiện nhóm biên bản nghiệm thu giai đoạn gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu giai đoạn; Nghiệm thu nội bộ giai đoạn; Yêu cầu nghiệm thu giai đoạn và Nghiệm thu giai đoạn.

Nghiệm thu công trình: Tùy chọn ẩn hiện nhóm biên bản nghiệm thu nội bộ hạng mục công trình hoặc công trình để đưa và sử dụng.

Quản lý tiến độ: Ẩn/hiện các nội dung về lập và quản lý Tiến độ thi công

Quản lý khối lượng: Ẩn/hiện nhóm biên bản quản lý khối lượng gồm 2 sheet: Khối lượng và Tổng hợp khối lượng.

Chi phí giám sát: Ẩn/hiện sheet THCP tư vấn, trong đó có bảng tính nội suy các định mức tỷ lệ.

 

Menu chuột phải

Ngoại trừ một số vị trí có menu chuột phải riêng như Nhập quy cách lấy mẫu hay Chọn ngày tháng nghiệm thu trong các sheet Danh mục, thì khi kích phải vào vị trí bất kỳ bạn sẽ thấy menu chuột phải như hình dưới.

C:\Users\Vinh\AppData\Local\Temp\SNAGHTML822d206.PNG

Hình 1.14 – Menu chuột phải trong các sheet Danh mục

Phía trên là các lệnh của Excel, phía dưới phần mềm có thêm các lệnh sau:

STT

TÊN LỆNH

CHỨC NĂNG

1

Đánh lại số thứ tự

Đánh lại số thứ tự các công việc hoặc vật liệu trong các sheet danh mục NT Vật liệu hoặc Danh mục NT công việc theo 3 tùy chọn.

2

In các công việc được chọn

Giúp người dùng có thể tùy chọn in nhanh công việc được chọn

3

Chèn dòng

Dùng khi muốn chèn thêm n dòng vào các bảng.

4

Xóa công tác dòng thừa

Xóa công tác thừa ra khỏi danh mục NT

5

Xóa công tác nghiệm thu

Xóa bỏ công tác trong danh mục công việc và trong bảng khối lượng tại giai đoạn tương ứng

6

Đưa dữ liệu sang danh mục biên bản

Đưa dữ liệu từ Biểu giá hợp đồng sang Danh mục NT công việc

3

Đồng bộ các BBNT theo số thứ tự

Đưa số liệu của 1 bản ghi vào tất cả các biên bản (NT nội bộ, yêu cầu NT, nghiệm thu…)

4

Cập nhật công tác chọn sang bảng khối lượng

Đưa công tác được chọn từ danh mục công việc sang bảng khối lượng

6

Lập dự toán Man – Month

Dùng để tính chi phí tư vấn

7

Xóa nội dung chi phí tư vấn

Dùng để xóa nội dung chi phí tư vấn tại Sheet Tong hop chi phi tu van

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD