Dữ liệu nhật ký

Hiện tại công việc nhật ký chỉ hiển thị khi có công việc nghiệm thu, nếu chèn công việc ở phần nghiệm thu thì số thứ tự biên bản bị nhảy cách.

Các công việc không có nghiệm thu, nhưng vẫn muốn đưa sang nhật ký. Vấn đề là đưa sang nhật ký mà số thứ tự biên bản không bị nhảy cách. Cách thực hiện :

  • Bước 1 Nhập nội dung công việc tại sheet Danh muc NT cong viec
  • Bước 2 Nhập TC tại cột Mã LM cùng dòng với nội dung công việc đó
  • Bước 3 Nhập ngày thi công tại côt nhật ký

Khi đó sang Nhật ký và spin Nhật ký sẽ thấy phần mềm đổ dữ liệu vào công việc đăng thực hiện hoặc ngày Nghiệm thu công việc (tùy nhập thời gian vào đâu bên sheet Danh muc NT cong viec). Còn nếu in biên bản STT vẫn đánh bình thường.

Ví dụ : công tác Bảo dưỡng bê tông sẽ hiện sang Nhật ký như sau :

Nhập TC và nhập ngày ở cột Nhật ký hoặc cột Nghiệm thu CV -> công việc đó sẽ vẫn hiện sang Nhật ký.

Nhật ký tự chèn dòng trắng để tự gõ: Nhưng phần mềm không lưu lại được.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD