Xử lý về ngày gián đoạn trong nhật ký

Toàn bộ công trường nghỉ không thi công

Mặc định nếu nhập vào sheet Danh mục NT công việc là thi công 7 ngày thì phần mềm QLCL GXD sẽ mặc định sẽ in dữ liệu Nhật ký 7 ngày đó. Nhưng thực tế nếu có 2 ngày không làm do mưa. Ngày mưa toàn công trình Nghỉ, phần mềm đổ dữ liệu Nghỉ.

Ngoài ra, nếu người dùng có thêm thông tin Ghi chú. Thì Nhật ký sẽ hiển thị cả Ký do cùng với ngày/tháng/năm, ngày thứ mấy, trạng thái Nghỉ.

Để thêm được ngày nghỉ do mưa như ảnh trên làm như sau : Menu Hồ Sơ/ Thiết lập các tùy chọn/ Nâng cao :

Spin ngày 03/01/2019 ở nhật ký :

Tách công việc không thi công trong ngày (1 số công việc nghỉ còn 1 số công việc vẫn thi công bình thường)

Mặc định nếu nhập vào sheet Danh mục NT công việc là thi công 7 ngày thì phần mềm QLCL GXD sẽ mặc định sẽ in dữ liệu Nhật ký 7 ngày đó. Nhưng trong thực tế công việc thi công trong 7 ngày, trong đó có 2 ngày mưa nên công việc đó không thi công và các công việc còn lại vẫn thi công bình thường thì ở nhật ký phần mềm QLCL GXD sẽ lọc những ngày có công việc nghỉ gián đoạn do mưa hoặc lý do bất khả khảng nào đó để không đổ dữ liệu sang nhật ký thi công, còn những công việc vẫn thi công thì dữ liệu được đổ ra bình thường.

Dữ liệu đổ sang nhật ký ngày 05/01/2019 không có công việc thứ 1, chỉ thể hiện công việc thứ 2 đang thi công. Định mức nhân công và thiết bị thi công cũng được tính lại sau khi đã trừ đi nhân công và thiết bị thi công của công việc nghỉ không thi công :

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD