Thêm dòng ở công việc nhật ký

Để thêm dòng tại 1 mục trong nhật ký thì thực hiện comment để đánh dấu.

Cú pháp: Số dòng mặc định | Tiền tố | Số dòng trắng chèn thêm

Ví dụ: Như trong hình dưới đây, bạn nhập theo cú pháp vào cột B27

3| – Thi công: |2

Nếu spin nhật ký vào ngày không có dữ liệu thì kết quả đổ ra 3 dòng trắng mặc định như sau:

Nếu spin Nhật ký vào ngày có dữ liệu, thì phần mềm sẽ đổ dữ liệu vào và chèn thêm “- Thi công: ” ở phía trước và đổ thêm 2 dòng trắng bên dưới dữ liệu như hình sau:

Nếu không có Tiền tố, chỉ nhập vào số 3 | 4, ngày đó không có dữ liệu thì sẽ đổ ra 3 dòng trắng mặc định, nếu có dữ liệu sẽ đổ thêm 4 dòng thừa dưới dữ liệu. Số 3 không có ý nghĩa đối với những ngày có dữ liệu, chỉ khi không có dữ liệu mới hoạt động.

Nếu không có số dòng mặc định: chỉ có Tiền tố -> chỉ đổ tiền tố + dữ liệu.

Ví dụ : comment thêm tiền tố ‘Thi công’ để chèn vào đầu việc.

Em muốn phần nhật ký công việc thi công có thể thêm chèn dòng trắng. Hoặc có thể chèn dòng và gõ văn bản trực tiếp vào từng ngày. Ví dụ hôm đó không làm công tác gì, chỉ bảo dưỡng bê tông thì phần công việc nó không có khoảng trắng để ghi.

Giải pháp : Có thể nhập TC vào sheet Danh mục NT công việc, nội dung thì ấn dấu cách (trắng không có gì), khi đó sang Nhật ký sẽ không hiển thị gì

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD