Bài 3: Thêm thành phần ký biên bản nghiệm thu

Yêu cầu: Hãy thêm thành phần ký biên bản hồ sơ nghiệm thu trong 1 file hồ sơ quản lý chất lượng công trình, sao cho Biên bản lấy mẫu vật liệu có 2 đại diện Chủ đầu tư, 2 đại diện Nhà thầu thi công, 2 đại diện Đơn vị thí nghiệm. Tương tự với các loại biên bản nghiệm thu khác.

Hướng dẫn thực hành:

Trường hợp biên bản có thêm thành phần tham gia ký ta sẽ làm như sau:

Ta vào sheet thông tin để thêm thành phần tham gia ký biên bản hoặc là thêm tên cán bộ ký biên bản vào những đơn vị đã có sẵn, mục đích của bước này là sau khi sang sheet ký biên bản ta có thể chọn được tên cán bộ sẽ ký.

C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e725f.PNG

Hình 3.1a –Thêm thành phần ký biên bản

Chuyển sang sheet Ký biên bản thao tác chọn thành phần tham gia nghiệm thu:

Hình 3.1b–Thêm thành phần ký biên bản

Hình 3.1b–Lựa chọn cán bộ ký BBNT

Sau khi thêm thành phần nghiệm thu cũng như việc lựa chọn cán bộ ký được hoàn tất. Ta nhấp vào Cập nhật, tính nặng tự cập nhật thông tin ký biên bản sẽ hỗ trợ tự động đưa thông tin ký nghiệm thu vào các mẫu BBNT có trong QLCL GXD.

Chú ý:

Nếu trong quá trình thêm thành phần ký biên bản, nếu yêu cầu có quá nhiều bên tham gia, ta có thể chèn thêm dòng vào các phần bẳng tính năng Insert như trong Excel.

Kiểm tra các BBNT và xem kết quả.

Ví dụ: BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬA DỤNG

Hình 3.2- Các thông tin ký biên bản đã được cập nhật

Như vậy bạn đã hoàn thành bài tập thêm thành phần ký biên bản nghiệm thu.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD