Gộp các công việc vào chung 1 biên bản

Khi đưa các thành phần công việc chọn ở biểu giá hợp đồng sang danh mục công việc thì không chung 1 biên bản nghiệm thu được. Sau khi đưa công việc sang danh mục công việc thì có thể gộp lại đưa chung vào 1 biên bản.

Bước 1. Copy các công việc vào sheet biểu giá hợp đồng (hoặc nhập vào Danh mục công việc)

Bước 2. Dùng lệnh đưa các công việc từ Biểu giá hợp đồng sang Danh mục công việc. Lúc này mỗi công việc sẽ nằm riêng 1 dòng và mỗi công việc đang vào 1 biên bản khác nhau

Bước 3. Chọn các công việc muốn đưa chung vào 1 biên bản, Kích phải chọn lệnh Gộp các công việc chung vào 1 biên bản nghiệm thu. (có thể dùng Ctrl để lựa các công việc nằm cách xa nhau, dùng Shift để chọn các công việc liền nhau hoặc quét chuột)

Thành quả là các công việc và số liệu có liên quan sẽ gộp lại vào chung 1 biên bản, đi kèm theo công tác đó là thông tin: lấy mẫu, kiểm tra, thi công… cũng gộp chung theo.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD