2.1. Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng

2.2. Phụ lục của hợp đồng xây dựng

Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng.

2.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2.4. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.

2.5. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần giá trị giảm trừ (chiết khấu) tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán theo thoả thuận của các bên.

2.6. Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

Là khoản giá trị tương ứng với khối lượng công việc nằm trong phạm vi hợp đồng ban đầu đã ký kết.

2.7. Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành

Là việc bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu sau khi đã thực hiện đủ nghĩa vụ được quy ước trong hợp đồng theo giai đoạn thanh toán.

2.8. Phát sinh trong hợp đồng

Là các công việc đã có đơn giá trong phạm vi hợp đồng ban đầu nhưng thực tế nghiệm thu khối lượng lớn hơn khối lượng theo hợp đồng ban đầu đã ký kết.
Lưu ý: Trường hợp hợp đồng theo đơn giá cố định có khối lượng phát sinh vượt quá 20% khối lượng theo hợp đồng, khi đó theo các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn có thể được điều chỉnh đơn giá cho phần khối lượng công việc vượt quá 20% khối lượng theo hợp đồng ban đầu đã ký.

2.9. Phát sinh ngoài hợp đồng

Là các công việc được nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhưng chưa có đơn giá trong hợp đồng ban đầu đã ký kết nhưng đã có đơn giá trong dự toán phần phát sinh.

2.10. Quyết toán hợp đồng

Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2.11. Quyết toán vốn đầu tư.

Quyết toán giữa chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền liên quan (nhà nước, người quyết định đầu tư, cơ quan tài chính).

 

TRỞ LẠI MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN GXD