Câu hỏi: Trong biên bản nghiệm thu nội bộ, vị trí thi công nghĩa là sao? Tại mục công trình trong biên bản, sao nội dung không ghi rõ là đang ở công trình nào luôn vì có thể chiếu từ bảng thông tin qua mà?

Trả lời:

– Vị trí thi công: Là vị trí mà công việc thực hiện. Cấu kiện nghiệm thu có thể trùng tên. Nhưng vị trí phải được xác định, bạn có thể ghi luôn vị trí cùng tên đối tượng nghiệm thu hoặc tách riêng ra.

Ví dụ: Nghiệm thu (cốt thép, ván khuôn hoặc bê tông) cột thì vị trí thi công là Trục X1/Y1;X1/Y2,…

Với tường thì có thể vị trí là tường thuộc căn hộ số bao nhiêu tầng mấy, cũng có thể tường trên một trục hoặc tường trong một khu vực.

Với dầm sàn thì vị trí sẽ là khu vực: Tầng 1 trục X1~X5/Y2~Y8.

– Tại công trình: Phần mềm có thể tùy biến biểu mẫu cho phù hợp với từng cá nhân, công trình, yêu cầu quản lý của CĐT, TVGS và nhà thầu. Bạn hoàn toàn có thể nhập công thức link nội dung của mục công trình đơn giản như bạn đề cập.

Mucluc