–     Phần mềm sử dụng 2 bộ cơ sở dữ liệu là:

+ Tiêu chuẩn áp dụng: Dữ liệu cho chức năng nhập tiêu chuẩn.

+ Loại công việc: Dữ liệu cho chức năng sử dụng bảng đánh giá chất lượng công việc.

1.  Sửa cơ sở dữ liệu Loại công việc

–     Thực hiện tương tự sửa tiêu chuẩn.