Tạo mẫu bảng kiểm tra

Để tạo được bảng kiểm tra bạn làm như sau:

Bạn kích vào Bảng mẫu

Bạn có thể tạo bảng mẫu ở Sheet Bang mau để đưa sang các biên bản nghiệm thu:

– Khung bảng giới hạn từ cột C đến cột AC (tương ứng với số cột bên các sheet biên bản) (Ảnh minh họa bên dưới)

– Đặt tên cho bảng mẫu được tạo (bắt buộc) và kết thúc bảng bằng giá trị END (bắt buộc) (Ảnh minh họa bên dưới)

Ví dụ này tôi sẽ chọn mẫu trong phần mềm luôn và sẽ đổi tên mẫu số 1 thành Kiểm tra bê tông đá dăm và mẫu số 3 thành Kiểm tra bê tông lót để dễ cho việc quản lý.

Đổi tên mẫu số 1

Ngoài ra bạn cũng có thể chọn các ký hiệu mà bạn muốn ở ô các ký hiệu trên hình để Paste vào những nội dung kiểm tra có Đạt hay Không Đạt.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD