Quản lý theo đợt

Phần mềm có chức năng xuất danh mục theo đợt thanh toán, giúp cho các bên thuận lợi trong việc quản lý hồ sơ theo từng đợt thanh toán.

Để thực hiện chức năng này, bạn chọn lệnh Xuất danh mục hồ sơ ở phần Quản lý trên thanh công cụ phần mềm.

Sau đó bạn chọn Xuất theo đợt thanh toán là phần mềm sẽ xuất danh mục hồ sơ theo đợt thanh toán giúp bạn.

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD