Mở file hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

Bạn cần mở phần mềm QLCL GXD trước, rồi tìm và mở file hồ sơ QLCL đang làm dở ra làm tiếp. Trình tự mở như sau :

(1) Mở phần mềm QLCL GXD

(2) Dùng nút Mở hồ sơ (hoặc Ctrl+O)

(3) Tìm đến file đang làm dở để mở ra.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD