Tự động chèn mẫu bảng

Các biên bản có rất nhiều nhu cầu các mẫu biểu khác nhau? QLCL GXD 9.0 đã có giải pháp rất thông minh và đột phá cho phép trình bày các mẫu bảng trong sheet Mẫu bảng và gọi vào biên bản.

Các mẫu bảng được tạo ở sheet Mẫu bảng, được tự động gọi vào Biên bản nghiệm thu.

Trong sheet Danh mục NT Công việc, ở dòng ngang tên công việc kích phải chọn bảng mẫu muốn chèn vào trong biên bản. Khi spin hoặc khi in, phần mềm sẽ tự động thay bảng vào nội dung biên bản. Có nhiều bảng thì trong sheet Mẫu bảng chèn tất cả vào trong 1 mẫu bắt đầu bằng Tên mẫu bảng và kết thúc bằng End. Việc tạo mẫu ở sheet Mẫu bảng, rồi chèn vào biên bản trực quan, dễ làm, dễ thực hiện hơn và quan trọng là: giải quyết được hầu hết các trường hợp có mẫu bảng cá biệt, không thống nhất. Người dùng khi chuẩn bị chỉ việc tạo các mẫu bảng trong sheet Mẫu bảng mà thôi.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ thêm tìm kiếm và phân loại bảng mẫu:

Giúp người dùng thuận lợi hơn trong chọn biểu mẫu áp vào Biên bản nghiệm thu.

1. Nhập thêm phân loại vào trong sheet Biểu mẫu

2. Khi kích phải chọn gán Biểu mẫu cho công việc thì hộp thoại có thêm ô Tìm kiếm và ô Phân loại (tương tự như phần Thư viện tài liệu)

3. Trong sheet Biểu mẫu sưu tầm và để thêm rất nhiều các loại mẫu bảng khác nhau để người dùng có thể chọn lựa: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, Hạ tầng, Thô, Hoàn thiện, ME, MEP…

Mời bạn xem video hướng dẫn tạo bảng mẫu nghiệm thu sau đây sẽ hiểu rõ hơn.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD