Bổ sung thông tin xuất xứ vật liệu (hãng, nhà cung cấp)

Khi chạy lệnh Quản lý > Xuất bảng vật liệu, trong bảng Vật liệu nhập về (sheet Vat lieu nhap ve) bổ sung thêm cột thông số hãng, thông tin cần thiết cho việc quản lý. Tổng hợp số liệu phản ánh đúng thực tế. Cũng tùy công trường có hoặc không cần số liệu này, nhưng đã quản lý thì như vậy mới đủ.

Trong sheet Danh mục NT vật liệu có cột Xuất xứ để ẩn, khi cần thiết hãy unhide để nhập số liệu. Trong sheet Vật liệu nhập về đã chèn thêm cột xuất xứ.

Ví dụ: thép D16 nếu không có cột xuất xứ thì không phân biệt được nhập của hãng Pomina hay Việt Ý?

https://b.f1.photo.talk.zdn.vn/8579208126205711827/b82eaf15e7e70bb952f6.jpg

Nhìn báo cáo in từ bảng tổng hợp không phân biệt được sự giống khác nhau. Bạn nên đánh mã vật liệu như sau: VL05 là thép, VL03 là Xi măng, bổ sung thêm đuôi: VL05-01 thép Hòa Phát, VL05-02 Thép Hoa Sen…

https://b.f1.photo.talk.zdn.vn/6129752198623039541/b5735cc3e53d0963502c.jpg

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD