Câu hỏi: Các công việc khác nhau thì có tiêu chí nghiệm thu khác nhau. Ví dụ: Công tác định vị tim trục, công tác đất, công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông… Nếu phần tiêu chí nghiệm thu phần mềm đổ tự động theo các công việc này thì tốt?

Trả lời:  Tiêu chí nghiệm thu công việc đã được đổ tự động theo các công việc.

 

Mucluc