Câu hỏi: Phần mềm thiếu mục quản lý kết quả thí nghiệm; 4. Thiếu quản lý lấy mẫu hiện trường?

Trả lời: Hiện tại trong phiên bản này chưa có. Hai vấn đề này sẽ được bổ sung nhanh. Phiên bản mới tới đây sẽ có phần biên bản lấy mẫu hiện trường (cho các công tác đắp đất, công tác bê tông và các công tác có sử dụng vữa) được quản lý theo danh mục (có cột quản lý số hiệu kết quả thí nghiệm). Phần mềm sẽ thêm tính năng theo dõi đổ bê tông. Bảng theo dõi sẽ có thông tin về ngày đổ bê tông, ngày nén R3, R7, R28.

 Mucluc