NHỮNG CÁCH NHẬP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Trên tay bạn có thể là Bảng Dự toán hoặc Biểu Giá hợp đồng xây lắp với các cột dữ liệu: STT, mã hiệu công việc, nội dung công việc, đơn vị tính, khối lượng, thành tiền.

ĐƯA DỮ LIỆU VÀO SHEET BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

Có thể nhập dữ liệu vào sheet Biểu giá hợp đồng sau đó dùng lệnh chuột phải Đưa sang danh mục NT công việc. Sau đó bắt đầu thêm các thông tin nghiệm thu chất lượng cho các công việc. Thêm các công việc không có tên trong hợp đồng, nhưng vẫn phải làm nghiệm thu hoặc ghi vào nhật ký (ví dụ công tác TC).

Cách 1: Copy Paste vì QLCL GXD là Excel, nên mở 2 file ra và copy tương ứng dữ liệu từng cột ngang hàng. Khi copy paste nên chèn hoặc di chuyển các cột dữ liệu để bố trí cột trong 2 bảng tương ứng cho thuận tiện thao tác.

Cách 2: Dùng lệnh Tiện ích > Đọc dữ liệu từ file Excel để đưa dữ liệu từ file Excel bất kỳ vào file phần mềm QLCL GXD

NHẬP LUÔN VÀO SHEET DANH MỤC NT CÔNG VIỆC

Nhập các công việc cần nghiệm thu chất lượng luôn vào Danh mục NT công việc. Sau đó thì nhập khối lượng theo hợp đồng vào cột khối lượng > Dùng lệnh Xuất

LÀM PHỤ LỤC ĐỂ NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG

Biên bản nghiệm thu chất lượng, trong đó về nội dung khối lượng công việc được nghiệm thu sẽ ghi là: trình bày ở phụ lục kèm theo. Bảng phục lục tính toán, diễn giải khối lượng nằm riêng.

Bước 1. Làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng

Bước 2. Xuất bảng Khối lượng -> sang sheet Khoi luong

Bước 3. Nhập diễn giải khối lượng hoàn thành (tốt nhất bóc luôn bản vẽ hoàn công)

Bước 4. In bảng khối lượng ra để làm phụ lục nghiệm thu

Trong sheet Khoi luong đã tách danh mục công việc thành từng Giai đoạn theo dữ liệu nhập vào từ sheet Danh mục NT công việc.

XUẤT BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Để đưa các công việc được nghiệm thu về khối lượng, bạn dùng lệnh Quản lý/ Xuất bảng khối lượng công việc. Trong hộp thoại hiện ra bạn chọn giai đoạn cần tổng hợp hoặc toàn bộ giai đoạn:

Hình 3.18 – Tổng hợp khối lượng theo giai đoạn

Kết quả trong sheet Khối lượng:

Hình 3.19 – Bảng diễn giải khối lượng theo giai đoạn

TRA MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ

Bạn có thể tra mã hiệu đơn giá theo hợp đồng tương ứng với khối lượng công việc được nghiệm thu phục vụ công tác thanh quyết toán (nếu cần).

Tiến hành nhập mã hiệu hoặc từ khóa trong cột Mã hiệu đơn giá, tương tự phần mềm Dự toán, Dự thầu hoặc Quyết toán GXD.

C:\Users\VUMINH~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19975a3d.PNG
Hình 3.20 – Tra mã hiệu đơn giá cho phần khối lượng hoàn thành

NHẬP SỐ LIỆU DIỄN GIẢI TÍNH KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THỰC TẾ

Bạn nhập số liệu diễn giải khối lượng bóc theo bản vẽ hoàn công. Phần mềm QLCL GXD hỗ trợ 2 cách nhập tương tự phần mềm Dự toán dự thầu:

Cách 1: Nhập theo công thức tính toán

Cách 2: Nhập theo diễn giải DxRxC

Hình 3.21 – Nhập khối lượng thiết kế và diễn giải khối lượng nghiệm thu

TRÌNH BÀY BẢNG KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH TRONG BIÊN BẢN

Khuyến cáo: Không nên, theo quy định hiện hành thì nội dung biên bản nghiệm thu chất lượng không bắt phải trình bày khối lượng. Nhưng nếu Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát yêu cầu thì phần mềm vẫn đáp ứng được.

Sau khi nhập khối lượng hoàn thành theo giai đoạn vào sheet Khoi luong, bạn có thể kiểm tra việc đưa khối lượng vào trong biên bản.

Chạy lệnh Hồ sơ/Thiết lập tùy chọn/Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng, trong danh sách xổ ra bạn có thể chọn 1 trong 2 kiểu trình bày bảng khối lượng:

Hình 3.22 – Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng

Chuyển sang biên bản nghiệm thu công việc (biên bản nghiệm thu nội bộ cũng tương tự), sử dụng nút cuộn Spin sẽ thấy bảng khối lượng tương ứng với từng công việc thay đổi trong biên bản:

Hình 3.23 – Bảng khối lượng trong biên bản nghiệm thu công việc

Mời bạn xem thêm video sau làm rõ hơn cách ứng dụng chức năng tính toán nghiệm thu khối lượng trong phần mềm QLCL: