Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

vl

Hình 1.1- Sơ đồ quy trình nghiệm thu vật liệu

Căn cứ pháp lý:

  • Điều 24. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  • Điểm c khoản 4 Điều 6 Chế độ và trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  • Một số điều khoản khác liên quan như Kiểm định vật liệu, Giám định xây dựng…

Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

1.1. Biên bản lấy mẫu vật liệu

a. Các tài liệu cần thiết trước khi lấy mẫu

– Phiếu nhập kho, xuất kho (hoặc biên bản giao nhận hàng hóa);

– Chứng chỉ chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nhà cung cấp/sản xuất).

b. Thành phần tham gia lấy mẫu

– Chủ đầu tư;

– Tư vấn giám sát;

– Nhà thầu thi công;

– Nhà cung cấp (nếu cần);

– Đơn vị thí nghiệm (nếu cần).

c. Quy cách lấy mẫu

Dựa theo các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành đối với từng loại công việc để lấy mẫu (bao nhiêu khối lượng lấy 1 tổ mẫu, 1 tổ mẫu bao nhiêu mẫu, kích thước mẫu…).

Video bài giảng tìm hiểu về công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu (Khóa học lập hồ sơ chất lượng GXD còn rất nhiều bài giảng hay nữa).

1.2. Nghiệm thu nội bộ

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

– Biên bản lấy mẫu vật liệu và các tài liệu liên quan;

– Kết quả thí nghiệm mẫu vật liệu: Đạt, khớp với các tài liệu liên quan (mác, chủng loại, nhà cung cấp, số lô, …).

b. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Nhà thầu thi công.

c. Trình tự nghiệm thu nội bộ

– Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

– Kiểm tra các tài liệu liên quan (phiếu nhập kho, xuất kho, số lô, biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm mẫu;

– Đối chiếu các kết quả kiểm tra với các tài liệu thiết kế được duyệt các yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng;

– Trên cơ sơ đánh giá chất lượng để đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu, viết phiếu yêu cầu mời các bên tham gia nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Khắc phục hoặc đưa các đối tượng không đạt ra khỏi công trường.

1.3.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu

a. Các tài liệu cần thiết

– Biên bản lấy mẫu vật liệu;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ;

– Các tài liệu liên quan.

b. Người ký phiếu yêu cầu

– Nhà thầu thi công;

– Các bên được mời tham gia nghiệm thu ký xác nhận đã nhận phiếu yêu cầu (nếu cần/có).

1.4.  Nghiệm thu vật liệu, thiết bị chế tạo sẵn trước khi sử dụng

a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

– Biên bản lấy mẫu vật liệu;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ;

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu;

– Các tài liệu liên quan;

– Nhật ký thi công.

b. Các thành phần tham gia nghiệm thu

– Chủ đầu tư;

– Tư vấn giám sát;

– Nhà thầu thi công;

– Nhà cung cấp (nếu cần);

– Đơn vị thí nghiệm (nếu cần).

c. Trình tự nghiệm thu

– Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

– Kiểm tra các tài liệu liên quan (phiếu nhập kho, xuất kho, số lô, biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm mẫu;

– Đối chiếu các kết quả kiểm tra với các tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng;

– Trên cơ sơ đánh giá chất lượng để đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu khắc phục hoặc đưa các đối tượng không đạt ra khỏi công trường (trước thời gian nào).

Ứng dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD) lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu chất lượng vật liệu:

Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản lấy mẫu:

 

Tham khảo video bài giảng sau và cập nhật văn bản hiện hành bạn nhé:

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD