1.1. Thao tác tại sheet Danh mục NT công việc

Các lối tắt đến các sheet liên quan được đặt ở góc trên cùng bên phải. Để tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu công việc ta phải nhập dữ liệu vào các cột ở bảng.

–     Các cột có tiêu đề giống ở sheet Danh muc NT vat lieu thì nội dung và thao tác tương tự. Ví dụ: Tra tiêu chuẩn, quy trình thi công, nghiệm thu thì cũng nhập từ khóa hoặc kích phải chuột để gọi hộp thoại tra tiêu chuẩn.

–     Một số cột khác với Danh mục NT vật liệu: Mã CV, Vị trí XD.

 Hình 2.27 - Danh mục biên bản nghiệm thu công việc

Hình 2.27 – Danh mục biên bản nghiệm thu công việc

–     Cột [6] Vị trí XD: Nhập vị trí xây dựng của công việc.

–     Cột [2] Mã CV: Mã công việc liên quan đến bảng đánh giá kết luận nghiệm thu. Sử dụng cột này khi tùy chọn hiện bảng đánh giá.

1.2. Tra mã công việc việc

Nhấn chuột phải vào ô mã cv để tra. Bảng tra mã công việc hiện lên, ta tra mã phù hợp. Cơ sở dữ liệu mã công việc này bạn cũng có thể chỉnh sửa, bổ sung, lâu dài tích lũy sẽ thành cơ sở dữ liệu quý cho công việc của bạn.

Mã công việc liên quan đến bảng đánh giá kết luận nghiệm thu. Sử dụng cột này khi tùy chọn hiện bảng đánh giá.

 Hình 2.28 - Tra mã công việc

Hình 2.28 – Tra mã công việc

Mucluc