Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD lập trình các tùy chọn để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao lặp đi lặp lại, mà nếu làm thủ công chắc chắn bạn cũng sẽ phải theo quy trình như thế nhưng nhiều thao tác và vất vả.
Trên menu Hồ sơ bạn kích lệnh Các tùy chọn như sau:

Thao tác mở Các tùy chọn – Quyết toán GXD

Việc thiết lập các tùy chọn phải được thực hiện từ khâu chuẩn bị, trước khi tiến hành lập hồ sơ thanh quyết toán. Ta sẽ tìm hiểu về các tùy chọn.

Thẻ Tùy chọn chung

Thẻ Tùy chọn chung

1. Hình thức lựa chọn hợp đồng

Ta lựa chọn hình thức hợp đồng để khi thanh toán và kiểm soát chi phí, phần mềm sẽ chạy theo đúng quy định cho loại hợp đồng đó.
Riêng trường hợp hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh do có nhiều tình huống thanh toán, điều chỉnh theo nhiều kịch bản. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 3 lựa chọn cho các bài toán thanh toán và điều chỉnh giá tổng quát. Về cơ bản kết hợp tùy chỉnh với Excel khi thực hiện nữa sẽ đủ bao quát các tình huống thực tế.
Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá có định thì chỉ có 1 tùy chọn duy nhất.
Lựa chọn này cần được thực hiện trước khi tạo giai đoạn thanh toán, phần mềm sẽ tự động tính toán đơn giá giai đoạn, đơn giá điều chỉnh tương ứng.

2. Áp dụng biểu mẫu thanh toán

Hiện tại phần mềm đã cập nhật biểu mẫu 08b theo quy định hiện hành. Bạn có thể tùy chọn gộp hợp đồng và phát sinh vào một bảng hoặc hoặc tách riêng hợp đồng và phát sinh thành 2 bảng một cách dễ dàng.