Bao gồm các lệnh Tạo hồ sơ

Hình 3.1c – Menu Hồ sơ

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tạo hồ sơTạo một file hồ sơ chất lượng mới

2

Mở hồ sơMở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

3

Các tùy chọnQuy định các thông số cho phần mềm chạy

4

Chọn mẫu hồ sơChọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm

Mucluc