Lưu file hồ sơ chất lượng

Hồ sơ chất lượng là file Excel. Thao tác lưu : Sử dụng nút Lưu file . Định dạng file lưu phải là .xlsm

Hình 1.24a -Lưu file quản lý chất lượng

Hình 1.24b -Lưu file quản lý chất lượng dạng . xlsm

Chú ý : Sau khi lưu file lần đầu tiên đúng định dạng .xlsm. Từ sau chỉ cần bấm Ctrl+S như file Excel bình thường.

Lưu ý : Không lưu file dạng .xlsx – lưu dạng này sẽ làm mất các hàm của VBA khi mở ra thì toàn bộ file hồ sơ sẽ bị lỗi công thức tính khối lượng, không sử dụng được các nút chuyển bảng nhanh…, không tiếp tục thực hiện được các bước tiếp theo.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD