Quá trình tiến hành đầu tư và xây dựng phải qua các bước: Chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng cho đến hết thời gian bảo hành công trình.

   Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó được tiến hành và đã làm xong, chất lượng công việc đạt theo các yêu cầu đề ra trong hợp đồng và tài liệu kèm theo, đạt các quy chuẩn và tiêu chuẩn được xác định và theo đúng kế hoạch tiến độ. Công việc đó hoàn thành trong điều kiện nhà thầu kiểm soát/quản lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn giám sát và chủ đầu tư, đúng số lượng và công trình bảo đảm các điều kiện sử dụng an toàn, tiện dụng, không làm suy giảm các yếu tố môi trường.

Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng của Nhà thầu trước hết phải có đầy đủ các thủ tục nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định.

Việc nghiệm thu thực hiện theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và một số văn bản pháp lý hiện hành của Nhà nước.

2.1.  Công tác nghiệm thu hoàn thành theo các quy trình sau

–       Nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng;

–       Nghiệm thu công việc xây dựng;

–       Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

–       Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình xây dựng.

2.2.  Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng

–       Các yêu cầu của bộ Hồ sơ mời thầu/Cam kết trong Hồ sơ đề xuất;

–       Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ký kết giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu,

–       Hồ sơ TK BVTC đã được phê duyệt;

–       Các văn bản quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên quan;

–       Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

2.3.  Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

–       Biên bản nghiệm thu;

–       Bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục được nghiệm thu;

–       Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

–       Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình đó hoàn thành.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD